Сфери на дейност

Ние практикуваме в сферата на търговското, гражданското и трудовото право.

Търговско право

Berg Law е адвокатска кантора, фокусирана върху корпоративното право. Осигуряваме цялостно правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица, включително регистрация на всякакъв вид търговски дружества, преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне на всички видове търговски дружества, изготвяне на договори с контрагенти, изготвяне на общи условия, извършване на правен due dilligence на български дружества и други.

Лични данни и GPDR

Защитата на личните данни и спазването на новите правила, известни като GDPR е една от сферите, в които Berg Law може да предостави цялостно правно съдействие. В зависимост от конкретните нужди на Вашата организация, ще бъдат изготвени кустомизирани документи като общи условия, политика за поверителност, декларации за служители и клиенти и други. Berg Law предлага специализирана външна услуга „Длъжностно лице по защита на личните данни“ на абонаментен принцип, като екипът притежава нужната квалификация и експертни познания за осъществяване на всички свързани с дейността функции.

Недвижими имоти

Berg Law осигурява правно съдействие при покупко-продажба на недвижими имоти включително чрез анализ на собствеността и цялата документация относно обекта, изготвяне на предварителни договори, нотариални актове и посредничество при преговори. Berg Law предлага съдействие по всички въпроси, свързани с наемни правоотношения, като изготвяне на договори за наем, защита при неправомерно прекратени договори или нанесени щети и други.

Научете повече

Процесуално представителство

Berg Law извършва процесуално представителство, консултации и защита на юридически и физически лица пред българските съдилища, български и чуждестранни арбитражи, включително чрез изготвяне на искови молби, жалби, писмени отговори, молби и всякакви други документи в тази връзка.

НПО

Berg Law има богат опит при регистрации и правно обслужване на неправителствени организации в България. В продължение на години адвокат Берг е активно ангажирана с българския НПО сектор, както в качеството си на член на борда на pravatami.bg, така и като адвокат на множество сдружения и фондации в различни сфери.

Медиация

Полина Берг е вписана като медиатор към Министерство на правосъдието, след завършени куросве по медиация в Ротердам, Холандия и положен изпит в България. В качеството си на медиатор, Полина извършва посредничество при преговори, предлага алтернативни варианти за разрешаване на спорове и провежда цялостна процедура по медиация между страните.

Трудово право

Berg Law предлага правно съдействие по всякакви въпроси от трудовоправен характер, включително изготвяне на цялостна документация, необходима на дружество-работодател, правна защита и посредничество при трудовоправни спорове и казуси и други.

Пребиваване на чужденци в България. Българско гражданство.

Успешното съдействие на чужденци за придобиване на разрешение за пребиваване в България и българско гражданство за Berg Law е не просто работа, но и призвание. Кантората има богат опит при процедурите за получаване на краткосрочна и дългосрочна виза за чужденци, разрешение за продължително и постоянно пребиваване в Република България на различни основания. Съдействала е на редица свои клиенти при получаването на българско гражданство по произход и натурализация.

Имате правен казус? Нека го разрешим заедно!